ข้อมูลการเกษตร

 

ข้อมูลการเกษตร ปี 2565

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน

 -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   -ข้าวนาปี   -ข้าวนาปรัง
 -มันสำปะหลัง  -ยางพารา  -ปาล์มน้ำมัน
 -กาแฟ  -ลำไย  -ลิ้นจี่
 -มะม่วง  -เงาะ  -ส้มเขียวหวาน
 -โกโก้  -อะโวคาโด  -มะนาว
 -ไผ่   -ขิง  -ถั่วเหลือง
 -ถั่วลิสง  -มะม่วงหิมพานต์  

 

 

ข้อมูลการเกษตร ปี 2564

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน

 -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   -ข้าวนาปี   -ข้าวนาปรัง
 -มันสำปะหลัง  -ยางพารา  -ปาล์มน้ำมัน
 -กาแฟ  -ลำไย  -ลิ้นจี่
 -มะม่วง  -เงาะ  -ส้มเขียวหวาน
 -โกโก้  -อะโวคาโด  -มะนาว
 -ไผ่   -ขิง  -ถั่วเหลือง
 -ถั่วลิสง  -มะม่วงหิมพานต์  

 - ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

 

ข้อมูลการเกษตร ปี 2563

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน

 -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    -ข้าวนาปี    -ข้าวนาปรัง
 -ยางพารา  -มันสำปะหลัง  -มะม่วงหิมพานต์
-มะม่วง  -ลำไย  ลิ้นจี่
-กาแฟ -เงาะ ส้มเขียวหวาน
-โกโก อะโวคาโด -มะนาว
 -ไผ่  -ขิง -ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง    

 

ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดน่าน สรุปพื้นที่ปลูกพืชของจังหวัดน่าน  

ข้อมูลแปลงใหญ่

ข้อมูล ศพก.

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดน่าน

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จังหวัดน่าน   

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร 

    - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

    -กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

    -อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

ข้อมูลการเกษตร ปี 2562

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน

 -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   -ข้าวนาปี   -ข้าวนาปรัง
 -มันสำปะหลัง  -ยางพารา   -ปาล์มน้ำมัน
 -กาแฟ  -ลำไย  -ลิ้นจี่
 -มะม่วง  -เงาะ  -ส้มเขียวหวาน
 -โกโก้  -อะโวคาโด  -มะนาว
 -ไผ่   -ขิง  -ถั่วเหลือง
 -ถั่วลิสง  -มะม่วงหิมพานต์  

 

ข้อมูลการเกษตร ปี 2561

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน

 -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   -ข้าวนาปี   -ข้าวนาปรัง
 -มันสำปะหลัง  -ยางพารา   -ปาล์มน้ำมัน
 -กาแฟ  -ลำไย  -ลิ้นจี่
 -มะม่วง  -เงาะ  -ส้มเขียวหวาน
 -โกโก้  -อะโวคาโด  -มะนาว
 -ไผ่   -ขิง  -ถั่วเหลือง
 -ถั่วลิสง  -มะม่วงหิมพานต์  

 

+ข้อมูลย้อนหลัง 

ข้อมูลการเกษตร ปี 2564

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน

 -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   -ข้าวนาปี   -ข้าวนาปรัง
 -มันสำปะหลัง  -ยางพารา   -ปาล์มน้ำมัน
 -กาแฟ  -ลำไย  -ลิ้นจี่
 -มะม่วง  -เงาะ  -ส้มเขียวหวาน
 -โกโก้  -อะโวคาโด  -มะนาว
 -ไผ่   -ขิง  -ถั่วเหลือง
 -ถั่วลิสง  -มะม่วงหิมพานต์  

 - ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร