ประวัติ

 

         สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2511 โดยได้รวมกรมกสิกรรมกับกรมการข้าว  จัดตั้งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2511 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช เป็นอธิบดีคนแรก ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ 4/5 ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

      อาณาเขตติดต่อ

       * ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
       * ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ ถนนรอบเมืองตะวันตก
       * ทิศใต้                       ติดต่อกับ พาณิชย์จังหวัดน่าน
       * ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคน่าน