ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 
     - Foxit PDF Reader
     - Acrobat Reader
     - Media Player
     - WinZip
     - WinRAR