บุคลากร

 

คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

 


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย

เกษตรจังหวัดน่าน

 นางรัติกาล  รัตนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายชัชรินทร์  นาพรหม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 


นายจักรพันธ์ อินไสย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 นายธนัย  บุญมาธิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางจีรพร  ชัยเงิน
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

แผนภูมิการแบ่งงานและอัตรากำลังของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป l กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร l กลุ่มอารักขาพืช

คณะผู้บริหารระดับอำเภอ l  ทำเนียบเกษตรจังหวัดน่าน