ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดน่าน

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดน่าน ปี 2566 

 

 สรุปข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  จำนวน 15 อำเภอ 

 

อำเภอเมืองน่าน
 (ข้าว)
อำเภอนาน้อย
(พืชผัก
)
อำเภอปัว
(ข้าว)
อำเภอเวียงสา (ลำไย) อำเภอท่าวังผา
(ข้าว)

อำเภอทุ่งช้าง
(เงาะ) 


อำเภอเชียงกลาง
(ลำไย)

อำเภอแม่จริม
(พืชผัก)

อำเภอบ้านหลวง
(เกษตรผสมผสาน)

อำเภอสันติสุข
(พืชผัก)


อำเภอบ่อเกลือ
(ข้าว)

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ไม้ผล)

อำเภอภูเพียง
(มะม่วง)

อำเภอสองแคว
(มะนาว)

อำเภอนาหมื่น
(เกษตรผสมผสาน)

 

รางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2566

คลิกรับ ***ภาพข่าวเพิ่มเติม***

รางวัลชนะเลิศ
ศพก.อำเภอท่าวังผา

 เกษตรกรต้นแบบ นายธีระศักดิ์ วงศ์ตุ้ย


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ศพก.อำเภอบ้านหลวง

เกษตรกรต้นแบบ นายธีระศักดิ์ วงศ์ตุ้ย


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ศพก.อำเภอสันติสุข

 

 เกษตรกรต้นแบบ นายปกรณ์ บังเมฆ