ข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดน่าน ปี 2566

คำอธิบายตราสัญลักษณ์สินค้าแปลงใหญ่

 คนใส่งอบ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ใบไม้บนแถบสีเขียว หมายถึง ศพก. อันเป็นแหล่งเรียนรู้ จะผลิช่อใบขยายผลให้แผ่กว้างไกลไปใน พื้นที่การเกษตรที่จะมัดรวมกันเป็นแปลงใหญ่ซึ่งร่วมกันผลิตและบริหารจัดการ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันภายใต้คำว่า ‘แปลงใหญ่’

 

ข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดน่าน ปี 2566

 

คลิกรายละเอียด รายชื่อแปลงใหญ่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 

 

1. แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

2. แปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤกษ์  ตำาบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

3. แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  

4. แปลงใหญ่ข้าวบ้านปัวชัย  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

5. ปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

6. แปลงใหญ่มะขามตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

7. แปลงใหญ่มะขามบ้านน้ำลัด ตำบลสถาน  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

8. แปลงใหญ่ไผ่ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

9. แปลงใหญ่ลำไย ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 

 

ผลการประกวดแปลงใหญ่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 256
 

**รูปภาพเพิ่มเติมรับรางวัล**

รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แปลงใหญ่กาแฟบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา