วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน

 

              ***กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดน่าน***

 


รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

facebook : เจี๊ยงลั๊วะ - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไทยลั๊วะ สะเกี้ยง 

รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอภูเพียง

อำเภอภูเพียง

facebook: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกอก 

รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอท่าวังผา 

powerpoint; นำเสนอกลุ่มฯ

facebook: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้อบแห้ง อำเภอท่าวังผา

รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอทุ่งช้าง
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอเชียงกลาง
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอแม่จริม
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอเวียงสา
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอปัว รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอบ้านหลวง
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสองแคว
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอเมืองน่าน
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอนาหมื่น
รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสันติสุข

รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอบ่อเกลือ

รายละเอียดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอนาน้อย 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566
**รูปภาพเพิ่มเติมรับรางวัล**

ลำดับที่

ชื่อวิสาหกิจชุมชน

รหัสทะเบียน

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

สินค้าหรือบริการเด่น

1

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั๊วะบ้านสะเกี้ยง

6-55-15-02/1-0024

131 หมู่ 8 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

0929311318

1.น้ำหม่อน

2.กาแฟ

2

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก

6-55-14-06/1-0002

89 หมู่ 1 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน

054757357

1.มะไฟจีนอบแห้ง

2.คราฟต์โซดามะไฟจีน

3

วิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้อบแห้งบ้านแหน 2

6-55-06-03/1-0023

111 หมู่ 3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน    

0895592008

1.ผลไม้อบแห้ง